Category Archives: QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Thông tin cổ đông

logo SGD chot

TÀI LIỆU PHỤC VỤ HỌP ĐHCĐ 2021 (cập nhật)

Chuong trình ÐHCÐ 2021

Quy che ĐHĐCD 2021

BC HD SXKD nam 2020

Bao cao HĐQT nam 2020

BAO CAO BKS NAM 2020

Cac noi dung bieu quyet tai DHCD 2021

To trinh noi dung sua doi, bo sung dieu le 2021 SGD

To trinh ban hanh cac Quy che cua HĐQT_BKS

To trinh cho CDL khong phai chao mua cong khai_2021

To trinh vay von ngan hang phuc vu sxkd

PHIEU BIEU QUYET(trang)

Dieu le 2021 SGD_Du thao sua doi

Quy che noi bo quan tri 2021 SGD_Du thao

Quy che hoat dong HĐQT 2021 SGD_Du thao

Quy che hoat dong BKS 2021 SGD_Du thao