THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

LOGO

KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN & SOÁT XÉT BCTC NĂM 2019 VỚI AAC

CONG_BO_HOP_DONG_KIEM_TOANsigned

LOGO

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I-2019 HỢP NHẤT

BCTC QUY I-2019 HOP NHAT signed

LOGO

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I-2019 CỦA SGD

BCTC QUY I-2019 SGD signed

LOGO

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế của BCTC đính chính

130 GIAI TRINH CHENH LECH signed

LOGO

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÍ DOANH NGHIỆP

GPKD 2019 signed

LOGO

NGHỊ QUYẾT HĐQT LẦN 3 THÁNG 3-2019

94 NQHĐQT LAN 3 signed

103 TB THAY DOI NHAN SU signed

LOGO

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

BAO CAO THUONG NIEN 2018 signed

LOGO

NGHỊ QUYẾT HĐQT LẦN 2 – THÁNG 3/2019

67 NGHI QUYET HDQT LAN 2 – THANG 3 signed

LOGO

NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

64 NQ ĐHĐCĐ 2019 signed

LOGO

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

BCTC NĂM 2018 SGD-signed

BCTC NĂM 2018 HN-signed

Tổng số lượt truy cập trang www.sgd.edu.vn