QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

logo SGD chot

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

NGHI QUYET ĐHCĐ 2020 signed

logo SGD chot

TÀI LIÊU HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2020

Chương trình ĐHCĐ 2020

BC HD SXKD nam 2019

Bao cao HĐQT tại ĐHCĐ 2020

BAO CÁO BKS 2019

Cac noi dung bieu quyet tai DHCD 2020

06 _To trinh bo sung nganh nghe ĐKKD_2020

To trinh tang so huu co phan cua co dong

THE BIEU QUYET CO NOI DUNG (trang)

logo SGD chot

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2020

113 TO CHUC DHCD signed

logo SGD chot

NGHỊ QUYẾT HĐQT LẦN II-2020

NQHĐQT LAN 2 – 2020

logo SGD chot

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I-2020

BCTC QUY I-2020 SGD signed

BCTC QUY I-2020 HOP NHAT signed

Print

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

BAO CAO THUONG NIEN 2019 signed

Print

THÔNG BÁO TẠM HOÃN TỔ CHỨC ĐHCĐ 2020

TB TAM HOAN TO CHUC ĐHCĐ 2020 signed

Print

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 HỢP NHẤT

BCTC NAM 2019 HOP NHAT signed

LOGO

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 SGD

BCTC NAM 2019 SGD signed

LOGO

NGHỊ QUYẾT HĐQT LẦN I-2020

35 NQHĐQT LAN 1 – 2020 signed

Tổng số lượt truy cập trang www.sgd.edu.vn