THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

LOGO

NGHỊ QUYẾT HĐQT LẦN 3-THÁNG 11

325 NGHI QUYET HOI DONG QUAN TRI LAN 3-signed

LOGO

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III-2018 HỢP NHẤT

BCTC QUY III-2018 HOP NHAT-signed

LOGO

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III-2018 SGD

BCTC QUY III-2018 SGD CTYMe-signed

LOGO

NGHỊ QUYẾT HĐQT LẦN II-THÁNG 9

273 NQHĐQT LAN II – 09 signed

LOGO

BÁO CÁO SOÁT XÉT 6 THÁNG 2018

BCTC SOAT XET 6 THANG 2018 SGD-signed

BCTC SOAT XET 6 THANG 2018 HOP NHAT-signed

LOGO

TINH HINH QUAN TRI CONG TY 6 THANG DAU NAM 2018

244 BC TINH HINH QUAN TRI 6 THANG DAU NAM-signed

LOGO

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUY II-2018 HỢP NHẤT

BCTC QUY II-2018 HOP NHAT-signed

LOGO

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II-2018

BCTC Q2-2018 signed

LOGO

KÍ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2018

CONG BO HOP DONG KIEM TOAN-signed

LOGO

ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI THEO NGHỊ ĐỊNH 71/2017/NĐ-CP VÀ THÔNG TƯ 95/2017/TT-BTC

Điều lệ Công ty 2018 (signed)

Tổng số lượt truy cập trang www.sgd.edu.vn