QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

logo SGD chot

NGHỊ QUYẾT HĐQT LẦN III – 2020

NQHĐQT lan 3-2020 signed

logo SGD chot

BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN SOÁT XÉT 2020

BCTC ban nien soat xet 2020 SGD signed

BCTC hop nhat ban nien soat xet 2020 signed

logo SGD chot

BÁO CÁO QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 & DANH SÁCH CĐL, CĐNN

BC TINH HINH QUAN TRI 6 THANG 2020 signed

152 DANH SACH CĐNN, CĐL signed

logo SGD chot

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ II-2020

BCTC HOP NHAT QUY II-2020 signed

logo SGD chot

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II-2020 SGD

BCTC QUY II-2020 SGD signed

logo SGD chot

THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐKKD LẦN THỨ 15 – 2020

GPKD 2020 signed

logo SGD chot

KÍ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN VỚI AAC

CBTT Hop dong kiem toan 2020 signed

logo SGD chot

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

NGHI QUYET ĐHCĐ 2020 signed

logo SGD chot

TÀI LIÊU HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2020

Chương trình ĐHCĐ 2020

BC HD SXKD nam 2019

Bao cao HĐQT tại ĐHCĐ 2020

BAO CÁO BKS 2019

Cac noi dung bieu quyet tai DHCD 2020

06 _To trinh bo sung nganh nghe ĐKKD_2020

To trinh tang so huu co phan cua co dong

THE BIEU QUYET CO NOI DUNG (trang)

logo SGD chot

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2020

113 TO CHUC DHCD signed

Tổng số lượt truy cập trang www.sgd.edu.vn