CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

logo SGD chot

NGHỊ QUYẾT HĐQT LẦN III – 2020

NQHĐQT lan 3-2020 signed

logo SGD chot

THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐKKD LẦN THỨ 15 – 2020

GPKD 2020 signed

logo SGD chot

KÍ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN VỚI AAC

CBTT Hop dong kiem toan 2020 signed

logo SGD chot

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

NGHI QUYET ĐHCĐ 2020 signed

logo SGD chot

TÀI LIÊU HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2020

Chương trình ĐHCĐ 2020

BC HD SXKD nam 2019

Bao cao HĐQT tại ĐHCĐ 2020

BAO CÁO BKS 2019

Cac noi dung bieu quyet tai DHCD 2020

06 _To trinh bo sung nganh nghe ĐKKD_2020

To trinh tang so huu co phan cua co dong

THE BIEU QUYET CO NOI DUNG (trang)

logo SGD chot

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2020

113 TO CHUC DHCD signed

logo SGD chot

NGHỊ QUYẾT HĐQT LẦN II-2020

NQHĐQT LAN 2 – 2020

Print

THÔNG BÁO TẠM HOÃN TỔ CHỨC ĐHCĐ 2020

TB TAM HOAN TO CHUC ĐHCĐ 2020 signed

LOGO

NGHỊ QUYẾT HĐQT LẦN I-2020

35 NQHĐQT LAN 1 – 2020 signed

LOGO

NGHỊ QUYẾT HĐQT LẦN 5-2019

319 NQHĐQT LAN V-2019 signed

Tổng số lượt truy cập trang www.sgd.edu.vn