CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

LOGO

NGHỊ QUYẾT HĐQT LẦN IV-THÁNG 8/2019

263 NGHI QUYET HĐQT LAN IV 2019 signed

LOGO

KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN & SOÁT XÉT BCTC NĂM 2019 VỚI AAC

CONG_BO_HOP_DONG_KIEM_TOANsigned

LOGO

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế của BCTC đính chính

130 GIAI TRINH CHENH LECH signed

LOGO

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÍ DOANH NGHIỆP

GPKD 2019 signed

LOGO

NGHỊ QUYẾT HĐQT LẦN 3 THÁNG 3-2019

94 NQHĐQT LAN 3 signed

103 TB THAY DOI NHAN SU signed

LOGO

ĐÍNH CHÍNH CÔNG BỐ THÔNG TIN NGHỊ QUYẾT HĐQT T1-2019

NGHI QUYET T1-2019 (dinh chinh)-signed

LOGO

KÍ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2018

CONG BO HOP DONG KIEM TOAN-signed

LOGO

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU EBS

TB GIAO DICH CO PHIEU signed

LOGO

NGHỊ QUYẾT HĐQT LẦN 1-2018

29 NQHĐQT LAN 1 – 2018 signed

LOGO

KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN

img010-signed

Tổng số lượt truy cập trang www.sgd.edu.vn