CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KÌ

logo SGD chot

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I-2020

BCTC QUY I-2020 SGD signed

BCTC QUY I-2020 HOP NHAT signed

Print

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

BAO CAO THUONG NIEN 2019 signed

Print

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 HỢP NHẤT

BCTC NAM 2019 HOP NHAT signed

LOGO

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 SGD

BCTC NAM 2019 SGD signed

LOGO

BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q4-2019, BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ DANH SÁCH CĐ LỚN, CĐ NHÀ NƯỚC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019

BCTC SGD QUY IV-2019 signed

BCTC HOP NHAT QUY IV-2019 signed

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 2019 signed

27 DS CO DONG LON, CD NHA NUOC signed

LOGO

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ III-2019

BCTC HOP NHAT QUY III-2019 signed

LOGO

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III-2019 SGD

BCTC QUÝ III-2019 SGD signed

LOGO

BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN SOÁT XÉT NĂM 2019

BCTC BAN NIEN SOAT XET 2019 SGD signed

BCTC BAN NIEN HOP NHAT 2019 signed

LOGO

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II-2019 HỢP NHẤT, BÁO CÁO QUẢN TRỊ BÁN NIÊN 2019, DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC – CỔ ĐÔNG LỚN

BCTC QUY II-2019 HOP NHAT signed

243 BCTINH HINH QUAN TRI CTY signed

244 DS CO DONG NHA NUOC – CO DONG LON signed

LOGO

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II-2019 SGD

BCTC QUY II-2019 SGDsigned

Tổng số lượt truy cập trang www.sgd.edu.vn