THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

LOGO

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUY II-2018 HỢP NHẤT

BCTC QUY II-2018 HOP NHAT-signed

LOGO

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II-2018

BCTC Q2-2018 signed

LOGO

KÍ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2018

CONG BO HOP DONG KIEM TOAN-signed

LOGO

ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI THEO NGHỊ ĐỊNH 71/2017/NĐ-CP VÀ THÔNG TƯ 95/2017/TT-BTC

Điều lệ Công ty 2018 (signed)

LOGO

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I-2018 HỢP NHẤT

BCTC QUY I-2018 HOP NHAT

LOGO

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I-2018

BCTC QI-2018 signed

LOGO

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU EBS

TB GIAO DICH CO PHIEU signed

LOGO

NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2018

92 – BB – NQĐHĐCĐ 2018

LOGO

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 SGD

BAO CAO THUONG NIEN 2017-signed

LOGO

CÁC VĂN BẢN TRÌNH ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2018

71 KET QUA SAN XUAT KINH DOANH 2017

72 TONG KET HOAT DONG KIEM SOAT

73 BC HOAT DONG CUA HDQT

74 TO TRINH CAC NOI DUNG BIEU QUYET

Tổng số lượt truy cập trang www.sgd.edu.vn