THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

LOGO

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

BCTC NĂM 2018 SGD-signed

BCTC NĂM 2018 HN-signed

LOGO

QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ – ỨNG CỬ HĐQT&BKS VÀ CÁC BIỂU MẪU

QUY ĐỊNG ĐỀ CỬ – ỨNG CỬ

THƯ ỨNG CỬ HĐQT

THƯ ỨNG CỬ BKS

THƯ ĐỀ CỬ HĐQT

THƯ ĐỀ CỬ BKS

DS ĐỀ CỬ HĐQT

DS ĐỀ CỬ BKS

LOGO

CÁC VĂN BẢN TRÌNH ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2019

CHƯƠNG TRÌNH ĐHCĐ 2019

45 BC KẾT QUẢ SXKD

44 BC HOAT ĐỘNG HĐQT

BÁO CÁO BKS

LOGO

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV-2018 HỢP NHẤT

BCTC QUY IV-2018 HOP NHAT-signed

LOGO

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV-2018 & BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CTY 2018

BCTC QUY IV-2018 CTyMe-signed

25 BC TINH HINH QUAN TRI CTY 2018-signed

LOGO

ĐÍNH CHÍNH CÔNG BỐ THÔNG TIN NGHỊ QUYẾT HĐQT T1-2019

NGHI QUYET T1-2019 (dinh chinh)-signed

LOGO

NGHỊ QUYẾT HĐQT LẦN 1-2019

06 NGHI QUYET HOI DONG QUAN TRI LAN 1-signed

LOGO

NGHỊ QUYẾT HĐQT LẦN 3-THÁNG 11

325 NGHI QUYET HOI DONG QUAN TRI LAN 3-signed

LOGO

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III-2018 HỢP NHẤT

BCTC QUY III-2018 HOP NHAT-signed

LOGO

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III-2018 SGD

BCTC QUY III-2018 SGD CTYMe-signed

Tổng số lượt truy cập trang www.sgd.edu.vn