QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

logo SGD chot

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2020

113 TO CHUC DHCD signed

logo SGD chot

NGHỊ QUYẾT HĐQT LẦN II-2020

NQHĐQT LAN 2 – 2020

logo SGD chot

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I-2020

BCTC QUY I-2020 SGD signed

BCTC QUY I-2020 HOP NHAT signed

Print

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

BAO CAO THUONG NIEN 2019 signed

Print

THÔNG BÁO TẠM HOÃN TỔ CHỨC ĐHCĐ 2020

TB TAM HOAN TO CHUC ĐHCĐ 2020 signed

Print

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 HỢP NHẤT

BCTC NAM 2019 HOP NHAT signed

LOGO

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 SGD

BCTC NAM 2019 SGD signed

LOGO

NGHỊ QUYẾT HĐQT LẦN I-2020

35 NQHĐQT LAN 1 – 2020 signed

LOGO

BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q4-2019, BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ DANH SÁCH CĐ LỚN, CĐ NHÀ NƯỚC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019

BCTC SGD QUY IV-2019 signed

BCTC HOP NHAT QUY IV-2019 signed

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 2019 signed

27 DS CO DONG LON, CD NHA NUOC signed

LOGO

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ III-2019

BCTC HOP NHAT QUY III-2019 signed

Tổng số lượt truy cập trang www.sgd.edu.vn