THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

LOGO

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I-2019 CỦA SGD

BCTC QUY I-2019 SGD signed

LOGO

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế của BCTC đính chính

130 GIAI TRINH CHENH LECH signed

LOGO

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÍ DOANH NGHIỆP

GPKD 2019 signed

LOGO

NGHỊ QUYẾT HĐQT LẦN 3 THÁNG 3-2019

94 NQHĐQT LAN 3 signed

103 TB THAY DOI NHAN SU signed

LOGO

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

BAO CAO THUONG NIEN 2018 signed

LOGO

NGHỊ QUYẾT HĐQT LẦN 2 – THÁNG 3/2019

67 NGHI QUYET HDQT LAN 2 – THANG 3 signed

LOGO

NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

64 NQ ĐHĐCĐ 2019 signed

LOGO

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

BCTC NĂM 2018 SGD-signed

BCTC NĂM 2018 HN-signed

LOGO

QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ – ỨNG CỬ HĐQT&BKS VÀ CÁC BIỂU MẪU

QUY ĐỊNG ĐỀ CỬ – ỨNG CỬ

THƯ ỨNG CỬ HĐQT

THƯ ỨNG CỬ BKS

THƯ ĐỀ CỬ HĐQT

THƯ ĐỀ CỬ BKS

DS ĐỀ CỬ HĐQT

DS ĐỀ CỬ BKS

LOGO

CÁC VĂN BẢN TRÌNH ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2019

CHƯƠNG TRÌNH ĐHCĐ 2019

45 BC KẾT QUẢ SXKD

44 BC HOAT ĐỘNG HĐQT

BÁO CÁO BKS

Tổng số lượt truy cập trang www.sgd.edu.vn