THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

LOGO

CÁC VĂN BẢN TRÌNH ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2019

CHƯƠNG TRÌNH ĐHCĐ 2019

45 BC KẾT QUẢ SXKD

44 BC HOAT ĐỘNG HĐQT

BÁO CÁO BKS

LOGO

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV-2018 HỢP NHẤT

BCTC QUY IV-2018 HOP NHAT-signed

LOGO

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV-2018 & BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CTY 2018

BCTC QUY IV-2018 CTyMe-signed

25 BC TINH HINH QUAN TRI CTY 2018-signed

LOGO

ĐÍNH CHÍNH CÔNG BỐ THÔNG TIN NGHỊ QUYẾT HĐQT T1-2019

NGHI QUYET T1-2019 (dinh chinh)-signed

LOGO

NGHỊ QUYẾT HĐQT LẦN 1-2019

06 NGHI QUYET HOI DONG QUAN TRI LAN 1-signed

LOGO

NGHỊ QUYẾT HĐQT LẦN 3-THÁNG 11

325 NGHI QUYET HOI DONG QUAN TRI LAN 3-signed

LOGO

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III-2018 HỢP NHẤT

BCTC QUY III-2018 HOP NHAT-signed

LOGO

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III-2018 SGD

BCTC QUY III-2018 SGD CTYMe-signed

LOGO

NGHỊ QUYẾT HĐQT LẦN II-THÁNG 9

273 NQHĐQT LAN II – 09 signed

LOGO

BÁO CÁO SOÁT XÉT 6 THÁNG 2018

BCTC SOAT XET 6 THANG 2018 SGD-signed

BCTC SOAT XET 6 THANG 2018 HOP NHAT-signed

Tổng số lượt truy cập trang www.sgd.edu.vn