Category Archives: CHƯA PHÂN LOẠI

Bà NgôThị Thanh Huyền – Trưởng Ban Kiểm soát chưa bán 142.700 CP

Bà NgôThị Thanh Huyền – Trưởng Ban Kiểm soát chưa bán 142.700 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Thị Thanh Huyên
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát
- Mã chứng khoán: SGD
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 142.700 CP (tỷ lệ 3,53%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 142.700 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 142.700 CP (tỷ lệ 3,53%)

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP (0%)
- Lý do không thực hiện giao dịch số cổ phiếu đăng ký: Mức giá chưa phù hợp
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 18/12/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 16/01/2024.