Đường Bác Hồ đi cứu nước

Hồ Chí Minh – một mẫu mực của tinh thần khoan dung văn hóa

Chủ tịch Hồ Chí Minh – một nhà văn hóa kiệt xuất bởi Người là mẫu mực của tinh thần khoan dung văn hóa, là hiện thân rực rỡ của nền văn hóa hòa bình, của đường lối ngoại giao hòa bình, đối thoại giữa các dân tộc trong giải quyết mâu thuẫn để hợp tác trong một cộng đồng thống nhất với tinh thần chủ nghĩa nhân đạo cao cả.

Continue reading

LUYỆN ĐỌC – TRUYỆN ĐỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018

Kể truyện là phân môn quan trọng ở bậc Tiểu học giúp các em phát triển kĩ năng đọc diễn cảm, bước đầu cảm thụ văn học, mở rộng vốn hiểu biết về cuộc sống, con người. Thông qua đó, các em được bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm, nhân cách… Có nhiều bộ sách hướng tới điều đó, tuy nhiên với xu hướng cải tiến về cả hình thức lẫn nội dung, chúng tôi giới thiệu đến bạn đọc các quyển sách sau: Continue reading

logo SGD chot

TÀI LIỆU PHỤC VỤ HỌP ĐHCĐ 2021 (cập nhật)

Chuong trình ÐHCÐ 2021

Quy che ĐHĐCD 2021

BC HD SXKD nam 2020

Bao cao HĐQT nam 2020

BAO CAO BKS NAM 2020

Cac noi dung bieu quyet tai DHCD 2021

To trinh noi dung sua doi, bo sung dieu le 2021 SGD

To trinh ban hanh cac Quy che cua HĐQT_BKS

To trinh cho CDL khong phai chao mua cong khai_2021

To trinh vay von ngan hang phuc vu sxkd

PHIEU BIEU QUYET(trang)

Dieu le 2021 SGD_Du thao sua doi

Quy che noi bo quan tri 2021 SGD_Du thao

Quy che hoat dong HĐQT 2021 SGD_Du thao

Quy che hoat dong BKS 2021 SGD_Du thao