Công bố thông tin vè việc: Miễn nhiễm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh đối với Bà Mai Hồng Hạnh kể từ ngày 11/05/2022.

111 THAY DOI NS.sign

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>