HỎI – ĐÁP VỀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC (Theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/09/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đanh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/08/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Hoi_dap

Thực hiện Nghị quyết số 29 –NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, ngày 28/8/2014 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học (Thông tư 30). Sau hai năm thực hiện Thông tư 30, ngày 22/09/2016 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều quy định đánh giá học sinh tiểu học (Thông tư 22). Ngày 28/09/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Văn bản số 03/VBHN-BGDĐT hợp nhất thông tư 30 và Thông tư 22 Quy định đánh giá học sinh tiểu học.

Hỏi – đáp về đánh giá học sinh tiểu học ( Theo thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ Giáo dục và đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều quy định đánh giá học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) gồm 52 câu hỏi và trả lời về đánh giá về đánh giá học sinh tiểu học giúp giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục tiểu học thực hiện tốt nhiệm vụ đánh giá học sinh tiểu học, góp phần đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo ở địa phương. Đồng thời có thể giúp cha mẹ học sinh hiểu về cách đánh giá học sinh tiểu học hiện nay và biết cách chủ động tham gia cùng giáo viên đánh giá quá trình và kết quả học tập, rèn luyện, quá trình hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất của con em mình, tích cực hợp tác với nhà trường trong các hoạt động giáo dục học sinh. Bên cạnh đó, cuốn sách còn là tài liệu tham khảo cho sinh viên các trường, khoa sư phạm đào tạo giáo viên tiểu học.

Thông tin sản phẩm:

Tác giả: TS. Hoàng Mai Lê – TS Xuân Thị Nguyệt Hà – TS. Nguyễn Đức Mạnh

Số Trang: 132

Giá bìa: 30.000 đồng

gioi thieu HOI DAP (MN)

Bạn đọc có thể tìm mua sách tại:

- Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh
363 Hưng Phú, P9, Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh
ĐT: (08) 39540600 Fax: (08) 39540599
Email: kinhdoanh@sgd.edu.vn

 

Tổng số lượt truy cập trang www.sgd.edu.vn