TÀI LIÊU HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2020

logo SGD chot

Chương trình ĐHCĐ 2020

BC HD SXKD nam 2019

Bao cao HĐQT tại ĐHCĐ 2020

BAO CÁO BKS 2019

Cac noi dung bieu quyet tai DHCD 2020

06 _To trinh bo sung nganh nghe ĐKKD_2020

To trinh tang so huu co phan cua co dong

THE BIEU QUYET CO NOI DUNG (trang)

Tổng số lượt truy cập trang www.sgd.edu.vn